Ikäteknologiaa hyödynnetään kotihoidossa vielä varsin vähän

×

Virheviesti

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/virtuaalialusta.teknohanke.fi/html/includes/file.phar.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters funktiossa drupal_get_feeds() (rivi 394 tiedostossa /var/www/virtuaalialusta.teknohanke.fi/html/includes/common.inc).

Ikäteknologiaa hyödynnetään kotihoidossa vielä varsin vähän

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Jenina Heikkinen selvitti opinnäytetyössään sairaanhoitajien ja esimiesten kokemuksia ikäteknologian hyödyntämisestä Vantaan kotihoidossa. Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että kotihoidossa ikäteknologiaa käytetään vielä varsin suppeasti. Työyksiköissä ikäteknologian käyttöä edistää muun muassa se, että ikäteknologiaan suhtaudutaan melko myönteisesti, teknologiaosaaminen koetaan hyväksi ja perehdytys riittäväksi. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että kotihoidossa yleisimmin käytössä olevaa ikäteknologiaa ovat turvaranneke, sähkölukot, mobiilikirjaaminen sekä lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Kotihoidon työntekijät toivovat, että ikäteknologiaa saataisiin käyttöön enemmän. Tärkeäksi koetaan se, ettei teknologian lisääntyminen veisi liikaa työntekijöiden voimavaroja ja riittävä ihmiskontakti asiakkaan kanssa säilyisi. Ikäteknologia koetaan kotihoidossa hyödylliseksi niin itselle työntekijänä, kuin asiakkaallekin ja uudet ratkaisut kiinnostavat. Ikäteknologia parantaa muun muassa ikäihmisten elämänlaatua, lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, ennaltaehkäisee tapaturmia, helpottaa hoitotyötä ja säästää kustannuksissa. 

Jotta ikäteknologiaa saataisiin käyttöön laajemmin, kehitettävää olisi etenkin tiedon hankinnassa sekä organisaation toiminnassa ja yhteistyössä. Opinnäytetyössä esitetyissä tuloksissa selviää, että ikäteknologian hyödyntämistä haastaa etenkin vähäinen tieto-taito, rajalliset resurssit, tekniset ongelmat, epävarmuuden kokemukset ja ison organisaation kankea päätöksenteko. Muun muassa nopeasti uudistuvat innovaatiot vaikeuttavat ikäteknologian hankintaa, minkä vuoksi työpaikoille kaivataan lisäkoulutusta. Teknologiahankintojen ja kunnan päätöksenteon koetaan olevan hidasta ja kaukana käytännön työstä. Organisaation toimintaa ja päätöksenteon toimivuutta pohtivat etenkin esimiehet. Sairaanhoitajilla ei ollut juurikaan tietoa organisaation toimintatavoista päätöksentekoon liittyen. Yhteistyö teknologiayritysten ja kotihoidon välillä on myös vähäistä. Teknologiayrityksistä ei olla yhteydessä suoraan kotihoidon yksiköihin, vaan yhteistyö tapahtuu organisaation ylempien elimien kautta. 

 

Opinnäytetyössä kehittämisehdotuksena nostetaan tarve toimivan yhteistyömallin luomisesta organisaation, teknologiayritysten ja käyttäjätason välille, jolloin päätöksenteossa huomioitaisiin asiakaslähtöisyys. Toiseksi kehittämisehdotukseksi nousee tiedon hankinnan parantaminen yksiköiden sisällä. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotetaan vastaavan selvityksen tekemistä kuntaorganisaation päättäville tahoille, jotta heidän tietämystään ikäteknologiasta voitaisiin paremmin kartoittaa. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhteistyössä TEKNO-hankkeen kanssa. Opinnäytetyöhön haastateltiin kotihoidossa työskenteleviä sairaanhoitajia ja esimiehiä syksyn 2017 aikana. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

 

Lisätiedot:

Heikkinen, J. 2018. Sairaanhoitajien ja esimiesten kokemuksia ikäteknologian hyödyntämisestä kotihoidossa. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja AMK. Vantaa: Laurean ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803253761

Share