Yleistietoa

TEKNO-Hanke on yhdessä Upgradedin ja kahdentoista startup-yrityksen kanssa tuottanut tuote-esittelyvideoita kotona pärjäämistä edistävistä teknologioista ja tuotteista. Videoiden tavoitteena on välittää tietoa eli lisätä uusien teknologioiden ja tuotteiden näkyvyyttä ja toimia opetusmateriaalina eli edistää hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista.

Teknologialainaamo järjestää Uudellamaalla matalan kynnyksen esittelypisteitä, jonne alueen ikääntyneet, heidän läheisensä ja alan ammattilaiset voivat tulla tutustumaan ja kokeilemaan uusia hyvinvointiteknologiatuotteita itsenäisesti tai opastetusti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja projektityöntekijöiden asiantuntevalla opastuksella. Teknologialainaamo kiertää esittelemässä tuotteita tilaisuuksissa, tapahtumissa, messuilla. Teknologialainaamon vierailun voi tilata pientä korvausta vastaan. 

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiosaaminen sujuvaksi -hankkeen pilottikoulutuksen päätöstilaisuutta vietettiin Upgraded Life Festivalin yhteydessä Helsingin Meilahdessa toukokuun viimeisenä päivänä. Paikalle saapunut iloinen joukko oli suorittanut maksuttoman Terveys- ja hyvinvointiteknologia tutuksi -koulutuksen verkossa helmikuun ja toukokuun välisenä aikana. 

Tekno-hankkeen osatavoite on tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä myös yksittäisen kansalaisen smart citizen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Seniori365.fi on tänä keväänä liittynyt mukaan TEKNO-hankkeeseen tavoitteena edelleen kehittää jo olemassa olevaa virtuaalista palvelualustaa, jossa mm. hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteita tarjoavat yritykset ja tuotteita tarvitsevat loppukäyttäjät kohtaavat mahdollisimman helposti.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Jenina Heikkinen selvitti opinnäytetyössään sairaanhoitajien ja esimiesten kokemuksia ikäteknologian hyödyntämisestä Vantaan kotihoidossa. Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että kotihoidossa ikäteknologiaa käytetään vielä varsin suppeasti. Työyksiköissä ikäteknologian käyttöä edistää muun muassa se, että ikäteknologiaan suhtaudutaan melko myönteisesti, teknologiaosaaminen koetaan hyväksi ja perehdytys riittäväksi.